Installation via YUM:

# rpm -iv http://download.tuxfamily.org/lxtnow/fedora/lxtnow-release-6-1.noarch.rpm


Pour Fedora Core 6

# yum --enablerepo=lxtnow install kmod-VirtualBox-OSE

Pour Fedora 7 test3

# yum --enablerepo=lxtnow-devel install kmod-VirtualBox-OSERPM packages:

kmod-VirtualBox-OSE-1.3.8-2.2.6.20_1.2944.fc6.lxtnow.i686.rpm
kmod-VirtualBox-OSE-1.3.8-2.2.6.20_1.3069.fc7.lxtnow.i686.rpm

VirtualBox-OSE-kmod-common-1.3.8-1.fc6.lxtnow.noarch.rpm

Installation

Il faudra installer le paquet kmod-VirtualBox-OSE-* et le paquet *-kmod-common en même temps.

$ su -


# rpm -ivh *VirtualBox*