Installation


configuraiton du dépôt lxtnow:

# rpm -ivh http://download.tucfamily.org/lxtnow/fedora/lxtnow-release-7.rpm


Via YUM

# yum --enablerepo=lxtnow install kmod-virtualbox